Fulbright EMI Workshop」為臺北科技大學雙語中心與Fulbright Taiwan學術交流基金會,協同規劃之活動,透過英語教學顧問辦理英語教學工作坊,協助教師提升全英語授課之專業知能,持續發展EMI課程之實務成效。

【工作坊資訊】
   工作坊日期:1011(星期二)1025(星期二)
   工作坊時間:上午10時至中午12
   工作坊地點:臺北科技大學 共同科館714英文系EMI教室,工作坊名額有限,詳細情形請見以下資訊
   報名連結:
                     1011日報名網址:https://forms.gle/VPEBfVuoK2buaYbB7
                     1025日報名網址:https://forms.gle/YzuUUSPdpem481Cx8

   聯絡人及電話:梅華珍小姐,聯絡電話:(02)2771-2171分機1167
   如有異動,以臺北科技大學雙語中心最新公告資訊及活動當日議程為主。